Projektowanie w Canva – program kursu

Autor: Bożena Boryczka

Przeznaczenie

Kurs online przeznaczony jest dla bibliotekarzy, beneficjentów projektu „Baśnie i legendy polskie w komiksie”, którzy chcą nabyć umiejętności projektowania i publikacji w różnej formie atrakcyjnych wizualnie materiałów w postaci plakatów, zaproszeń, dyplomów itp., dzięki którym bibliotekarze mogą zainteresować dzieci i młodzież proponowanymi warsztatami komiksowymi i konkursem.

Wymagania wstępne

 • Sprawna umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem.
 • Umiejętność pracy na platformie zdalnego nauczania Moodle.
 • Posiadanie konta pocztowego.

Cele kursu

 • Poznanie serwisu Canva i jego podstawowych opcji.
 • Nabycie umiejętności tworzenia atrakcyjnych projektów graficznych i ich udostępniania.
 • Poznanie zasad pracy grupowej i współpracy przy jednym dokumencie.
 • Umiejętne organizowanie samokształcenia.
 • Sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści kształcenia

 1. Zakładanie konta w serwisie Canva i opcje interfejsu
 2. Tworzenie projektów w szablonach – wprowadzenie
 3. Wyszukiwanie obrazów
 4. Wstawianie obrazów z biblioteki Canva i ich edycja
 5. Wstawianie własnych obrazów do projektów
 6. Tworzenie projektu na podstawie gotowego szablonu
 7. Wstawianie ramek, linii, kształtów, ikon, wykresów itp.
 8. Wstawianie i edycja tekstu
 9. Wstawianie tła
 10. Wykorzystanie dodatkowych szablonów z serwisu Canva
 11. Zapisywanie i udostępnianie projektu publicznie
 12. Dodawanie członków do zespołu, praca nad jednym projektem
 13. Zakładanie folderów, umieszczanie w nich projektów, udostępnianie folderów

Organizacja kursu

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych i trwa trzy tygodnie. Jego problematyka została podzielona na bloki tematyczne, w których zostały zamieszczone materiały instruktażowe oraz obowiązkowe
zadania do wykonania.
Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy http://elearning.sbp.pl, materiałów szkoleniowych i treści zadań. W miarę potrzeb korzystają z pomocy trenera na „Forum Pomocy”.
Wszystkie treści kursu zostaną udostępnione 6 sierpnia 2018 roku i dostępne do dnia zakończenia całego kursu 27 sierpnia 2018 roku do godziny 23.55. Zaplanowane do wykonania obowiązkowe
zadania należy wykonać w określonym dla każdego z nich czasie. Wyniki za wszystkie oceniane zadania widoczne będą dla każdego uczestnika w zakładce „Oceny”.
Przewidziana jest ankieta w formie elektronicznej dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po realizacji ostatniego bloku tematycznego.

Procedury komunikacji

W trakcie szkolenia będą wykorzystywane narzędzia komunikacji, a więc „Forum aktualności”, „Forum pomocy”, wiadomości, a także poczta elektroniczna.

Sposób oceny i certyfikacja udziału w kursie

Za wykonanie poszczególnych zadań są przydzielane punkty. Przy ocenie głównymi kryteriami są wykonanie go zgodnie z poleceniem i standardem wykonania oraz terminowość wykonania zadania.

Przewidziano następującą punktację:

Zadanie 1 – 10 punktów
Zadanie 2 – 10 punktów
Zadanie 3 – 10 punktów

Łącznie w kursie można uzyskać 30 punktów. Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań i zdobycie co najmniej 24 punktów (80%).
Zaświadczenia o ukończeniu kursu zostaną przesłane uczestnikom przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.