Tworzenie komiksów – program kursu

Autor: Bożena Boryczka

Przeznaczenie

Kurs online przeznaczony jest dla bibliotekarzy, beneficjentów projektu „Baśnie i legendy polskie w komiksie”, którzy chcą nabyć umiejętności pozwalające na prowadzenie atrakcyjnych działań
w formie tworzenia komiksów, wprowadzających dzieci w świat baśni i legend, a tym samym zachęcających do czytania.

Wymagania wstępne

 • Sprawna umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem.
 • Umiejętność pracy na platformie zdalnego nauczania Moodle.
 • Posiadanie konta pocztowego.
 • Ponieważ omawiana podczas kursu aplikacja jest anglojęzyczna, wskazana jest podstawowa
  znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone
  na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia.

Cele kursu

 • Poznanie podstawowych informacji dotyczących komiksu i poszczególnych etapów jego
  tworzenia.
 • Nabycie umiejętności projektowania, tworzenia i publikowania komiksu w serwisie ToonDoo.
 • Poznanie sposobu przygotowania komiksu utworzonego w ToonDoo w wersji PDF do druku.
 • Przygotowanie uczestników do przeprowadzenia w bibliotekach warsztatów komiksowych
  oraz konkursu.
 • Umiejętne organizowanie samokształcenia.
 • Sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści kształcenia

 1. Wprowadzenie do komiksów
  • Agnieszka Wolańska, Narodziny, ewolucja i funkcje komiksu
  • Początki komiksu w Polsce
  • Cechy komiksu
  • Przykładowe sceny komiksowe
  • Przykładowe książeczki komiksowe
 2. Scenariusz komiksu
  • Jak czarownica Jaśka nauczyła roboty (legenda góralska) – tekst do zadania
  • Jak utworzyć scenariusz komiksu?
  • Zadanie 1
 3. Pierwsze kroki w ToonDoo
  • Zakładanie konta w serwisie ToonDoo
  • Strona główna i ustawienia konta
  • ToonDoo Maker – tworzenie scen komiksowych
 4. ToonDoo Maker – tworzenie pojedynczej sceny komiksowej
  • Importowanie i modyfikacja pobranych obrazków
  • Zapisywanie i ponowna edycja sceny komiksowej
  • Zadanie 2
 5. Tworzenie własnej postaci – Narzędzie TraitR
  • Tworzenie własnej postaci
  • Zadanie 3
 6. Tworzenie i udostępnianie książeczek komiksowych
  • Tworzenie książeczki komiksowej
  • Udostępnianie książeczki komiksowej
  • Zadanie 4
  • Zadanie 5 – Moja książeczka komiksowa

Organizacja kursu

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych i trwa trzy tygodnie. Jego problematyka została podzielona na bloki tematyczne, w których zostały zamieszczone materiały instruktażowe oraz obowiązkowe
zadania do wykonania.
Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy http://elearning.sbp.pl, materiałów szkoleniowych i treści zadań. W miarę potrzeb korzystają z pomocy trenera na „Forum Pomocy”.

Wszystkie treści kursu zostaną udostępnione 16 lipca 2018 roku i dostępne do dnia zakończenia całego kursu 6 sierpnia 2018 roku do godziny 23.55. Zaplanowane do wykonania obowiązkowe
zadania należy wykonać w określonym dla każdego z nich czasie. Wyniki za wszystkie oceniane zadania widoczne będą dla każdego uczestnika w zakładce „Oceny”.

Przewidziana jest ankieta w formie elektronicznej dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po realizacji ostatniego bloku tematycznego.

Procedury komunikacji

W trakcie szkolenia będą wykorzystywane narzędzia komunikacji, a więc „Forum aktualności”, „Forum pomocy”, wiadomości, a także poczta elektroniczna.

Sposób oceny i certyfikacja udziału w kursie

Za wykonanie poszczególnych zadań są przydzielane punkty. Przy ocenie głównymi kryteriami są wykonanie go zgodnie z poleceniem i standardem wykonania oraz terminowość wykonania zadania.

Przewidziano następującą punktację:

Zadanie 1 – 6 punktów
Zadanie 2 – 4 punkty
Zadanie 3 – 4 punkty
Zadanie 4 – 15 punktów
Zadanie 5 – 1 punkt

Łącznie w kursie można uzyskać 30 punktów. Osoby które uzyskają minimum 24 punkty (80% ogólnej liczby punktów) zaliczą szkolenie.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu zostaną przesłane uczestnikom przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.